Belasting tips 2012 particulier

Ieder jaar komt weer de aangifte Inkomstenbelasting de hoek om kijken. Zo ook over het jaar 2012. Voor één april 2012 bent u verplicht de aangifte in te dienen. Ter voorbereiding op uw jaarlijkse verplichting om aangifte te doen stellen wij deze Belasting tips 2012 particulier op. Een kleine leidraad om de jaarlijkse pijn van aangifte doen iets meer draagbaar te maken, leuker kunnen we het niet maken.

 • Boxhopping

Ieder jaar ontstaat weer de neiging om uw vermogen in Box III onder te brengen in Box I of Box II. Als u deze neiging heeft, houd dan rekening met de zogenaamde Boxhop bepaling in de Inkomstenbelasting. Als een vermogensbestanddeel gedurende maximaal drie maanden geen deel uitmaakt van de grondslag in Box III en daarvoor en daarna wel, dan valt het vermogensbestanddeel ook gewoon in Box III.

 • Persoonsgebonden aftrek

Heeft u het afgelopen jaar uitgaven gehad voor ziektekosten, giften, alimentatie of scholing? Verzamel deze uitgaven voor uw aangifte inkomstenbelasting. Onder voorwaarden kunnen deze uitgaven tot een aftrekbare last leiden in uw aangifte Inkomstenbelasting. Let met name op de ziektekosten. Als u ziektekosten hebt gehad en u heeft daarvoor geen vergoeding gehad, dan kunt u wellicht deze ziektekosten alsnog meenemen als aftrekpost in uw aangifte Inkomstenbelasting.

 • Betaal voorlopige aanslagen inkomstenbelasting

Om uw grondslag in Box III van de Inkomstenbelasting te kunnen verlagen, is het verstandig om nog openstaande aanslagen voor 31 december 2012 te betalen. De Hoge Raad heeft uitgemaakt dat de dag waarop de betaling aan de Belastingdienst van uw rekening is afgeschreven, de dag is waarop het in mindering komt op uw vermogen in Box III.

 • Fiscaal partners 2012

Ieder jaar is het weer de vraag of u een fiscaal partner heeft. In 2012 is het begrip fiscaal partner wederom aangepast. Inmiddels bent u fiscaal partner met iemand als:

 • U gehuwd bent;
 • U een geregistreerd partnerschap bent aangegaan;
 • U samen een notarieel samenlevingscontract heeft;
 • U samen een kind heeft;
 • Eén van u een kind heeft en de ander het kind heeft erkend;
 • U bent aangemeld als partner op de pensioenregeling van de ander;
 • U beiden eigenaar bent van de woning die u als hoofdverblijf ter beschikking staat;
 • Een minderjarig kind staat ingeschreven op uw woonadres en er geen zakelijke huurovereenkomst tussen beide partners is gesloten; of
 • U was voorgaand kalenderjaar ook al fiscaal partner.

 

 • Toerekenen inkomen tussen fiscaal partners

Tussen fiscaal partners mogen bepaalde onderdelen van de aangifte inkomstenbelasting vrij toegerekend worden. Een voorbeeld daarvan is het inkomen uit eigen woning. De aftrekpost mag u vrij toerekenen aan de partner met het hoogste inkomen. Een ander voorbeeld van inkomen dat u onderling vrij mag toerekenen is het aftrekbare deel van de persoonsgebonden aftrek.

 • Specifieke zorgkosten

U kunt in aanmerking komen voor aftrek van niet vergoede ziektekosten als u boven een bepaalde drempel uitkomt. De drempel is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. De specifieke zorgkosten waarvoor aftrek mogelijk is, zijn onder andere uitgaven voor genees- en heelkundige hulp, medicijnen op voorschrift van een arts, hulpmiddelen of een dieet op voorschrift. Een en ander alleen voor zover de kosten daadwerkelijk op u als persoon drukken. Dit houdt in dat u er geen vergoeding voor mag krijgen, niet van een verzekeraar of van familie of vrienden.

Alleen de kosten die daadwerkelijk in 2012 zijn betaald, leiden tot aftrek in 2012. Let erop dat in 2013 een aantal posten van aftrek komen te vervallen, waaronder die kosten die niet langer meer onderdeel uitmaken van de basisverzekering. Wellicht dat u dan bepaalde posten nog naar voren kunt halen in 2012.

 • Giften aan goede doelen

Een onderdeel van de persoonsgebonden aftrek vormen de giften die u in 2012 heeft gedaan aan ANBI’s (algemeen nut beogende instellingen). Heeft u in 2012 in januari ook al schenkingen gedaan? Overweeg dan in december alsnog de schenkingen te doen die u anders in januari 2013 zou doen. Daarmee heeft u maar één keer te maken met de drempel in 2012 en kunt u per saldo meer giften aftrekken. U dient in dat geval natuurlijk wel binnen de grenzen van 1% van uw verzamelinkomen (minimaal € 60) en 10% van uw verzamelinkomen te blijven.

 • Periodieke schenking aan een ANBI

Schenkt u ieder jaar een bepaalde ANBI een bedrag? Overweeg deze ANBI voortaan via een periodieke schenking te helpen. Dit houdt in dat u een notariële akte moet laten opstellen waarin u de schenking vastlegt. Voordeel van deze constructie is dat de gift onbeperkt aftrekbaar is.

 • Monumentenwoning

Heeft u een monumentenwoning? Dan is voortaan nog 80% van de onderhoudskosten van de woning aftrekbaar in uw aangifte inkomstenbelasting. De drempel zoals deze voorheen bestond, is komen te vervallen. Ook de mogelijkheid om afschrijving en eigenaarslasten af te trekken van uw belasting is vervallen. Als u voor 2012 al verplichtingen had aangegaan, dan komt u daarvoor nog in aanmerking voor een overgangsregeling. Overleg met uw belastingadviseur.

 • Pensioentekort

Heeft u een pensioentekort? Dan kunt u via uw aangifte belastingvriendelijk bijsparen voor uw pensioen. De premie voor lijfrente is onder strikte voorwaarden aftrekbaar. Als u overgaat tot het bijsparen voor uw pensioen, laat dan een berekening maken van uw pensioentekort en ruimte om extra pensioen op te bouwen. Zonde als u later uitvindt dat er toch geen ruimte was.

Gaat u extra sparen voor uw pensioen? Betaal tijdig uw premie voor 2012, namelijk voor 31 december 2012. Betaalt u later, dan is deze premie misschien aftrekbaar in 2013 maar levert het sowieso geen voordeel meer op in 2012.

 • Vrijstelling Box 3

Heeft u vermogen en betaalt u ieder jaar vermogensrendementsheffing? Dan is het wellicht interessant om te kijken of u in aanmerking kunt komen voor meer vrijstellingen. Beleggingen in groenfondsen geven een extra vrijstelling en recht op een extra heffingskorting tot maximaal € 790. Het peilmoment voor 2012 is inmiddels geweest, maar u kunt voor 2013 nog wel invloed uitoefenen.

Commentaren zijn gesloten.